Ισπανική γλώσσα – Απόλυτα αριθμητικά

0 cero            11 once                    30 treinta                       200 doscientos                   10.000 diez mil 1 uno              12 doce                   40 cuarenta                   300 trescientos                   100.000 cien mil 2 dos              13 trece                   50 cincuenta                

Read more